Avaluació

Part presencial
  • Assistència a classe mínima un 80% o més
Part no Presencial
  • Realització Activitats aprenentatge on line
Examen final de mòdul
  • Examen tipus test de presència física. Puntuació de 5 o més
Treball final
Nota final del Màster
  • Aprovació de tots els mòduls
  • Promig ponderat dels diferents mòduls