Competències

Competències específiques

 • Realitzar una Valoració Geriàtrica Integral
 • Conèixer els últims avanços en la valoració del pacient amb comorbilitat
 • Optimitzar el tractament farmacològic dels pacients d’edat avançada evitant la polifarmàcia innecessària, la utilització inadequada de medicaments, i la inframedicació de malalties potencialment tractables
 • Conèixer els últims avanços en el maneig, en aquest col•lectiu de pacients, de malalties d’alta prevalença
 • Realitzar una aproximació diagnòstica i terapèutica als principals síndromes geriàtrics
 • Aportar una visió integrada i continuada en l’atenció d’aquests pacients integrant l’atenció primària, hospitalària i sociosanitària

Competències transversals

 • Capacitat de desenvolupar abordatges diagnòstics i terapèutics als pacients grans fràgils integrals i continuats
 • Capacitat de treballar en equip interdisciplinar
 • Capacitat de docència i de divulgació dels coneixements al seu entorn sanitari i social
 • Capacitat per desenvolupar treballs de recerca clínica en l’àmbit de la geriatria i gerontologia
 • Aplicar els principis de l’ètica mèdica en la pressa de decisions clíniques en els pacients grans fràgils